Cơ cấu tổ chức

Hội Đồng Quản Trị

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Đức Hải, là người đại diện theo pháp luật

- Thành viên:

Bà Lê Thị Thúy Nga

Ông Cù Anh Tuấn

Ông Nguyến Văn Quyến

Ban Kiểm Soát

- Trưởng ban: Đặng Thị Kim Châu

- Thành viên:

Ông Võ Quốc Tú

Bà Lê Thị Thìn

Thư Ký Hội Đồng Quản Trị: ....

Ban Tổng Giám Đốc / Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Đức Hải

Phó Tổng GĐ: Ông Nguyễn Mạnh Chiến

Phó Tổng GĐ: Bà Lê Thị Thúy Nga

Phó Tổng GĐ: Ông Đinh Tiến Dũng

Phó Tổng GĐ: Ông Vũ Quang

Phó Tổng GĐ: Ông Nguyễn Quốc Nhân

Giám đốc Tài chính: Bà Lê Thị Thúy Nga